Kiskunsági Öntöző Főcsatorna

A Kiskunsági Főcsatorna a főváros és a Duna-Tisza közének egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei Duna-ágból ágazik ki és Akasztónál csatlakozik a Duna-völgyi Főcsatornába.

A Főcsatorna a huszadik század hatvanas, hetvenes éveiben épült és a hajdan volt mocsaras, később labilis vízellátottságú Duna menti terület mezőgazdasági céljait hivatott kiszolgálni. Több mint 50 kilométeren át kacskaringózik Akasztóig, ezért is ragadt rá a Kígyós név. Rengeteg, változatos horgászhelyet kínál, szinte teljes hosszában.

Szélessége átlagban 40-50 méter, mélysége 1,6-2,0 méter, pontos hossza 58,75 cskm, területe 303 ha.

A területen az általános halfajok mellett, úgymint ponty, süllő, csuka, szürke harcsa és keszegfélék jelentős arányban fordul elő, a compó és a széles kárász, melyek mesterséges telepítések után kerültek a jelenlegi állományszintre. A halgazdálkodási terv elsődleges célja a megfelelő halállomány biztosítása, amely az eredményes horgászathoz szükséges. A tervben minden évben kötelező érvénnyel 50 kg/ha-os telepítés került meghatározásra. A terület keszeg állománya képes az évenkénti reprodukcióra, biztosítva ezzel a ragadozó állományok eltartásához szükséges táplálékbázist. A halgazdálkodási tevékenységnek minden esetben összhangban kell lennie a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatornán végzettekkel, mivel a két főcsatorna között a halak vándorlása nem korlátozott.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2018.

 
1.       A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a  területi engedély jogosultja és a          BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a           végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt          általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek           betartása kötelezõ!
2.       A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!          A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.       Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.       A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.       Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre          és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtõl Délre körülbelül 3 km-re a           jobb parton)  november 15  június 15 között  horgászni tilos!
6.       Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
7.       A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat         X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám          korlátozással védett hal fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen , amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
 8.      A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes         zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet          hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól  a területi jegy bevonásra kerül!            
9.      Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10.    A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az          engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A          vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat          céljából megközelíthetõ legyen.
11.     A Kiskunsági Fõcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti           csõszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 
12.     A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan               összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13.     A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.     A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is          jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15.    A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos. 
16.    A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra          kerül! A halászati õrök intézkedés során fénykép és videofelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17.    A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem         engedi  a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.    A halgazdáloksái jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
20. Twisterezõ vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében. 
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található. 

 

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi) 2018.

1.       A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a  területi engedély jogosultja és a          BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a           végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt          általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek           betartása kötelezõ!
2.       A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!          A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.       Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.       A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.       Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre          és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtõl Délre körülbelül 3 km-re a           jobb parton)  november 15  június 15 között  horgászni tilos!
6. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
7.       Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
 8.      A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes         zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet          hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól  a területi jegy bevonásra kerül!            
9      Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10.    A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az          engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A          vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat          céljából megközelíthetõ legyen.
11.     A Kiskunsági Fõcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti           csõszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 
12.     A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan               összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13.     A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.     A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is          jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15.    A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos. 
16.    A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra          kerül! A halászati õrök intézkedés során fénykép és videofelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17.    A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem         engedi  a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.    A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
20. Twisterezõ vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében. 
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található. 

 

KISKUNSÁGI ÖNTÖZÕ FÕCSATORNA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2018.

1.       A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a          BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a           végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt          általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek           betartása kötelező!
2.       A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!          A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.       Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.       A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.       Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre          és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között  horgászni tilos!
6.       Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
7.       A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a       darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem  eső halfajból       összesen 5 kg fogható
8.      A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes         zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet          hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól  a területi jegy bevonásra kerül!           
 9.      Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10.    A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az          engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A          vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat          céljából megközelíthető legyen.
11.     A Kiskunsági Főcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti           csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 
12.     A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan               összefüggő tevékenységre szabad használni.
13.     A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.     A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is          jogosulatlan horgászatnak minősül.
15.    A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16.    A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra          kerül  A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
17.    A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem         engedi  a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.    A halgazdákodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.  
 
1.       A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a          BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a           Végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt          általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek           betartása kötelezõ!
2.       A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!          A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.       Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.       A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható
.5.       Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre          és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtõl Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között  horgászni tilos!
6.       Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
7.       A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá  esõ halakból fajonként 2 db, összesen 3 db fogható, a       darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból naponta összesen 5 kg fogható.   A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
 8.      A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes         zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet          hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól  a területi jegy bevonásra kerül!           
 9.      Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10.    A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az          engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A          vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat          céljából megközelíthetõ legyen.
11.     A Kiskunsági Fõcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti           csõszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 
12.     A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan               összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13.     A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.     A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is          jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15.    A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16.    A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra          kerül  A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
17.    A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem         engedi  a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.    A halgazdákodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
20. Twisterezõ vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében. 
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található. 
 
LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
 

                                                     BÁCSHOSZ  – www.bacshosz.hu       Kecskemét, 2018.