V-ös Csatorna

Az V. sz. belvízelvezető- és öntöző-csatorna Újsolt körzetéből indul a Kunsági és a Fűzvölgyi csatorna között vonul Akasztóig, majd a DVCS-be. 30 km hosszú, mindenfajta hal megtalálható.

V. SZÁMÚ CSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnõtt éves) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a süllõre és a pontyra nincs.
6. Horgászni TILOS a csatorna alábbi területén:
a; az 52-es fõútvonaltól délre 1300 m – 1800 m között
b; az 5305-ös úttól (Járáspuszta-Dunatetétlen) délre 500 m -1800 m között
c; az 53-as fõútvonaltól délre a DVCS-be torkolásig.
7. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
8. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat
X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám
korlátozással védett hal fogható.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is TILOS! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni TILOS! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
10. A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
11. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza nem engedi a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra
kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videofelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
16. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
17. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:
bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!

Kecskemét, 2019. BÁCSHOSZ- www.bacshosz.hu